Algemene voorwaarden bij prijsvragen

Bekijk hier de specifieke voorwaarden bij prijsvraag Win de Tower Bridge (van Lego). Verder gelden onderstaande algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij prijsvragen

 

1. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn onze "Algemene voorwaarden" en zijn van toepassing op elke "Wedstrijd/prijsvraag" die wij, VisitBritain, beheren.

2. Elke wedstrijd heeft ook zijn eigen specifieke voorwaarden, waarin wordt uitgelegd hoe je kunt deelnemen, wat de openings- / sluitingsdata zijn, wat de prijs zal zijn, enz. De "Specifieke voorwaarden" worden gepubliceerd in het relevante tijdschrift en / of gepubliceerd op de website van de publicatie of webpagina die de betreffende wedstrijd promoot.

3. Je dient deze algemene voorwaarden altijd samen met de specifieke voorwaarden te lezen. Als specifieke voorwaarden in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, hebben de specifieke voorwaarden voorrang.

4. We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, dus je dient deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

5. Door deel te nemen aan een Wedstrijd accepteer je dat je wettelijk gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Specifieke Voorwaarden.

6. We raden je aan om een ​​kopie van deze algemene voorwaarden af ​​te drukken of op te slaan voor toekomstig gebruik tijdens de wedstrijd.

2. DE PROMOTOR VAN ELKE WEDSTRIJD

De promotor van wedstrijden is de British Tourist Authority (handelend als VisitBritain en VisitEngland), een bedrijf opgericht onder de Development of Tourism Act 1969 in Engeland en Wales, met adres

VisitBritain/VisitEngland,  

3 Grosvenor Gardens,
London,
SW1W 0BD

("BTA"), tenzij anders vermeld in de specifieke voorwaarden.

3. DEELNAME REGLEMENT

1. Tenzij we een bepaalde leeftijdsgrens opleggen voor een Wedstrijd, staat ​​deze open voor alle personen van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in het land dat is vermeld in de Specifieke voorwaarden.

2. Bepaalde wedstrijden kunnen aanvullende toelatingsvereisten hebben, zoals geldige paspoorten, visa, rijbewijzen, een goede lichamelijke gezondheid enz. Alle toelatingsvereisten worden beschreven in de toepasselijke specifieke voorwaarden.

3. Of er wel of niet aan een deelnamevereiste is voldaan, is altijd naar eigen goeddunken van VisitBritain en VisitBritain kan bewijs of bevestiging van deelnemers vereisen voordat we prijzen toekennen.

4. De werknemers van de BTA en hun naaste families (en de werknemers van eventuele externe sponsors, prijsverstrekkers of hun directe families) mogen niet deelnemen aan een wedstrijd.

4. DEELNAME EN DEELNAME METHODEN

1. Online weggeefwedstrijden: online weggeefwedstrijden via onze campagnes zijn gratis. Je hoeft alleen maar een van onze deelnemende websites te bezoeken en deel te nemen door de instructies op het scherm te volgen. Je wordt gevraagd jouw e-mailadres op te geven en vervolgens op de relevante knop te klikken om deel te nemen aan de wedstrijd. Meerdere inzendingen worden niet geaccepteerd voor weggeefwedstrijden op deze weggeefsites. Je wordt gevraagd een vraag in te vullen voordat je jouw e-mailadres invoert - dit helpt ons om ervoor te zorgen dat de ontvangen inzendingen afkomstig zijn van echte wedstrijdliefhebbers en niet van computer gegenereerde programma's die ook wel bekend staan ​​als 'robots'. We behouden ons het recht voor om meerdere weggeefacties tegelijk aan te bieden op onze verschillende websites. Er is een limiet van één (1) inzending per persoon en / of e-mailadres per dag, per URL waarop de online weggeefactie wordt weergegeven. Wedstrijden voor online weggeefacties staan ​​open voor inwoners van het VK (inclusief Kanaaleilanden en Ierland).

2. Onvolledige inzendingen: In alle wedstrijden behouden we ons het recht voor om inzendingen te weigeren die onvolledig, onbegrijpelijk, beschadigd of anderszins gebrekkig zijn. We behouden ons ook het recht voor om inzendingen te weigeren die onwettig, onfatsoenlijk, racistisch, opruiend, lasterlijk zijn of die we anderszins schadelijk beschouwen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele late, verloren of verkeerd geadresseerde inzendingen, inclusief sms-berichten, oproepen of e-mails die niet zijn ontvangen als gevolg van technische storingen, netwerkcongestie, verlies van online toegangsmechanismen, computerfouten tijdens het transport of enige andere reden. Bewijs van verzending van een bericht per post is geen bewijs van ontvangst van dat bericht. Wij treden niet in correspondentie met deelnemers die moeilijkheden ondervinden bij het online inschrijven.

3. Geautomatiseerde deelname: Het gebruik van geautomatiseerde toegangssoftware of andere mechanische of elektronische middelen waarmee een persoon herhaaldelijk kan deelnemen aan een wedstrijd is verboden.

4. Namen: Deelnemers mogen alleen met hun officiële naam meedoen aan Wedstrijden. We behouden ons het recht voor om elke deelnemer die meerdere namen gebruikt te diskwalificeren en hen te verplichten de eventueel gewonnen prijs terug te geven.

5. Meerdere inzendingen. Tenzij anders toegestaan ​​op grond van de toepasselijke Specifieke voorwaarden, mag niemand meer dan één keer deelnemen aan een Wedstrijd en mogen personen niet deelnemen aan of deelnemen als onderdeel van een vereniging of namens een andere persoon, groep, vereniging of bedrijf. Als we vermoeden dat een persoon een nep-e-mailadres en / of een pagina voor sociale media heeft ingesteld om deze regel te omzeilen, behouden we ons het recht voor om alle inzendingen te diskwalificeren waarvan we redelijkerwijs denken dat ze door die persoon zijn gegenereerd.

6. Prijslimieten. Tenzij specifiek vermeld in de Specifieke voorwaarden, is er geen limiet op de waarde van een enkele prijs die aan de individuele winnaars van een Wedstrijd mag worden verstrekt. Geen enkele persoon of personen woonachtig op hetzelfde adres mag echter meer dan één prijs met een waarde van £ 500 of meer winnen via een van onze Wedstrijden in een periode van zes (6) maanden. De waarde van de prijs wordt nooit uitgekeerd in geld.

7. Terugwerkende kracht. Wanneer een deelnemer of prijswinnaar in strijd is met een van de algemene voorwaarden van een wedstrijd en in het bijzonder wanneer een persoon de toegangsbeperkingen uiteenzet in de paragrafen 4.4 tot 4.8 hierboven, kunnen we nog steeds onze recht om die persoon te diskwalificeren en de teruggave of terugbetaling van een prijs aan ons te eisen, zelfs als een prijs is toegekend en / of daadwerkelijk is verstrekt aan de deelnemer of prijswinnaar in kwestie.

8. Ongepast gedrag. We behouden ons het recht voor om een ​​deelnemer te diskwalificeren of een prijs te weigeren of in te trekken als een deelnemer of winnaar een van onze medewerkers bedreigt of misbruikt, of zich anderszins gedraagt ​​op een manier die we redelijkerwijs als ongepast, beledigend of onwettig beschouwen.

5.PRIJZEN

1. We behouden ons het recht voor (indien redelijkerwijs vereist) om de vermelde prijzen te vervangen door prijzen die naar onze mening in grote lijnen gelijkwaardig zijn. We bieden geen contant alternatief voor niet-contante prijzen en prijswinnaars moeten prijzen accepteren in de aangeboden vorm. Wanneer een prijs wordt gewonnen door een persoon jonger dan 18, behouden we ons het recht voor om de prijs namens de prijswinnaar toe te kennen aan de ouder of voogd van de prijswinnaar.

2. Alle prijswinnaars krijgen binnen achtentwintig (28) dagen na de sluitingsdatum van de wedstrijd bericht dat ze een prijs hebben gewonnen via ten minste een van de volgende methoden:

a. telefonisch;

b. per email; of

c. per post

3. Prijzen worden naar de winnaars verzonden via de Britse post, tenzij anders vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor prijzen die tijdens de post verloren, vertraagd of beschadigd raken om redenen die buiten onze redelijke controle liggen. Verdere details worden uiteengezet in de specifieke voorwaarden en / of worden aan winnaars gegeven wanneer ze op de hoogte worden gebracht dat ze hebben gewonnen.

4. Prijzen worden bezorgd op een adres in het land dat in de Specifieke voorwaarden wordt vermeld. Als de contactgegevens van een prijswinnaar veranderen, is het hun verantwoordelijkheid om ons of de contactpersoon (en) die in de Specifieke voorwaarden van de wedstrijd wordt beschreven, hiervan op de hoogte te stellen.

5. We behouden ons het recht om een ​​bewijs van de identiteit van een prijswinnaar te vragen in de vorm van een paspoort of rijbewijs en een bewijs van adres in de vorm van een energierekening. In het geval dat een prijswinnaar ons geen identiteitsbewijs en / of adres kan verstrekken dat voor ons redelijkerwijs acceptabel is, kunnen we de prijs intrekken en een andere prijswinnaar selecteren.

6. Alle prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar. Waar prijzen bestaan ​​uit toegangskaarten, het bijwonen van evenementen, vakanties en soortgelijke tijdspecifieke voordelen, moeten ze worden genomen op de data die door ons (of een relevante derde partij) zijn gespecificeerd. Prijswinnaars verliezen elk onderdeel van hun prijs dat ze niet in ontvangst nemen op het in de Specifieke Voorwaarden bepaalde tijdstip. Er wordt geen geld toegekend in plaats van die prijs of een deel ervan.

7. Alle belastingen of andere kosten die verschuldigd zijn als gevolg van het toekennen of ontvangen van een prijs, zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar. Winnaars moeten onafhankelijk financieel advies inwinnen voordat ze een prijs accepteren als dit een probleem is.

8. Wij geven geen verklaring of garantie met betrekking tot verstrekte prijzen en voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk jegens jou met betrekking tot een prijs, de geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of anderszins. We behouden ons het recht voor om deelnemers te diskwalificeren voor deelname aan onze Competities of prijswinnaars voor het ontvangen van hun prijzen wanneer een dergelijke persoon zich bezighoudt met onveilig, illegaal, ongezellig of ongepast gedrag.

9. Alle vermelde prijzen zijn tegen de door de leverancier aanbevolen verkoopprijs in Britse ponden en zijn, naar ons eer en geweten, correct op het moment van drukken. We nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele schommelingen in prijswaarden. Wij kennen geldprijzen toe in de vorm van een cheque op naam van de prijswinnaar. Elke andere afspraak is naar eigen goeddunken.

10. Geen extra, verdere of andere kosten of uitgaven zijn inbegrepen in een prijs, tenzij anders vermeld. De kosten van vervoer van en naar een locatie voor een evenement zijn bijvoorbeeld niet inbegrepen en bij elke accommodatieprijs is alleen de basiskamerprijs inbegrepen.

11. Externe leveranciers van prijzen kunnen ook vaak hun eigen voorwaarden, bepalingen of beperkingen stellen en alle prijswinnaars gaan ermee akkoord hieraan gebonden te zijn. Behoudens paragraaf 19.2, is de BTA niet aansprakelijk met betrekking tot een prijs die door een derde partij wordt verstrekt.

6. VAKANTIE ALS PRIJS

1. Vanwege hun complexiteit zijn deze aanvullende voorwaarden van toepassing op winnaars van een vakantie als prijs en (als de vakantie voor de prijswinnaar 'plus gast (en)' is) elke reisgenoot die de prijswinnaar op de vakantie vergezelt als hun "gast".

2. Tenzij anders vermeld in de Specifieke voorwaarden, zijn vakanties als prijs:

a. exclusief verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van elke prijswinnaar (en, indien van toepassing, elke gast die hen vergezelt) om op eigen kosten alle relevante verzekeringen af ​​te sluiten (zoals ziektekosten- en reisverzekering, verzekering tegen diefstal, verlies en schade aan eigendommen) die mogelijk vereist of verstandig zijn om af te sluiten;

b. bestaan ​​alleen uit vluchten en accommodatie en zijn exclusief luchthaven- of overheidsbelastingen, zakgeld, luchthaventransfers of andere uitgaven. Deze moeten worden betaald door de prijswinnaar (en hun gasten);

c.  er moet binnen de, in de Specifieke voorwaarden, gespecificeerde periode vanaf de sluitingsdatum van de relevante Wedstrijd worden gereisd, anders vervalt de prijs; en

d. zijn meestal ook onderworpen aan de algemene voorwaarden van de prijsaanbieder, die ook van toepassing zijn op de prijswinnaar (en hun gasten).

3. Het is de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar (en, indien van toepassing, elke gast die hem vergezelt) om ervoor te zorgen dat hij naar zijn vakantiebestemming kan reizen en naar huis kan terugkeren, en in het bijzonder:

a. ervoor te zorgen dat ze een geldig paspoort hebben dat is voorzien van alle relevante visa en met een vervaldatum van minimaal zes (6) maanden na de voorgestelde reisdatums of een andere duur die vereist kan zijn door relevante regelgeving. Deze paspoorten, en hun houders, mogen niet worden onderworpen aan beperkingen op hun rechten om van en naar het betreffende land of de desbetreffende landen te reizen. Paspoortcontrole en binnenlandse autoriteiten behouden zich het recht voor om prijswinnaars en / of hun reisgenoten de toegang te weigeren;

b. controleer eventuele reisadviezen van de overheid en bepaal of zij het risico van reizen naar de vakantiebestemming willen aanvaarden;

c. enige inenting verkrijgen en voldoen aan alle gezondheidsvoorschriften die vereist zijn door een land van bestemming van de vakantieprijs; en

d. voldoen aan de voorwaarden en beperkingen van luchtvaartmaatschappijen, andere vervoerders en de locaties die betrokken zijn bij het verstrekken van een vakantieprijs, inclusief eventuele verzekeringspolissen met betrekking tot de vakantie. In het bijzonder moeten deelnemers voldoen aan alle gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen en -instructies en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade geleden door een prijswinnaar (en / of een gast die hen vergezelt) als gevolg van het niet aankomen op een vakantiebestemming of terugkeren naar huis vanaf een vakantiebestemming, noch zullen wij enige verplichting hebben om een ​​alternatieve prijs, geldequivalent of andere compensatie te vervangen wanneer een prijswinnaar (en / of hun reisgenoot) niet in staat is om naar een vakantiebestemming te reizen of om welke reden dan ook een vakantieprijs niet inwisselt.

7. EVENEMENTENPRIJZEN

1. Wanneer de prijs voor een van onze Wedstrijden betrekking heeft op de aanwezigheid van de winnaar bij (of kaartjes voor) een evenement, erkent de prijswinnaar dat wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn als een deel van het evenement om welke reden dan ook wordt geannuleerd, gewijzigd of verplaatst. Als dit betekent dat de winnaar (en / of eventuele begeleidende gasten) het betreffende evenement niet kan bijwonen, zijn wij niet verplicht om contant geld of alternatieve tickets te verstrekken.

2. Als een wedstrijd waaraan je deelneemt of een prijs die je wint te maken heeft met reizen, stunts of fysieke uitdagingen, dien je ons op de hoogte te stellen van elke medische aandoening die u (en, indien van toepassing, jouw gasten) heeft en naar ons absolute goeddunken kunnen we je vragen je (en jouw gasten) als voorwaarde voor deelname aan de wedstrijd of het ontvangen van de prijs voor:

a. zich onderwerpen aan een medisch onderzoek door een door ons erkende arts en medische toestemming verkrijgen om deel te nemen aan de wedstrijd en / of de prijs in te wisselen; en / of

b. een juridisch document uit te voeren om ons van aansprakelijkheid vrij te stellen in een door ons voorgeschreven vorm om verder deel te nemen aan de wedstrijd en / of de prijs in te wisselen.

3. Waar prijzen een ontmoeting met beroemdheid bevat, kan de prijs afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de beroemdheid in kwestie en zijn we niet aansprakelijk voor het onvermogen of falen van een prijswinnaar om een (deel van) ontmoeting bij te wonen. Een ontmoeting die op welke datum dan ook word aangeboden, noch bieden we een alternatieve prijs of een contant alternatief of compensatie voor een dergelijke mislukte ontmoeting.

8. NIET-GECLAIMDE PRIJZEN

1. Alle prijzen moeten binnen zeven (7) dagen na onze kennisgeving van winnen geclaimd worden, tenzij anders vermeld in de Specifieke voorwaarden.

2. We behouden ons het recht voor om na deze periodes niet opgeëiste prijzen toe te kennen aan alternatieve prijswinnaars of om ze helemaal niet toe te kennen.

3. Als je belt om een ​​prijs te claimen via een anoniem telefoonnummer, moet je ons je contactgegevens verstrekken: anders kunnen wij mogelijk geen contact met je opnemen en kun je daardoor jouw prijs verbeuren.

9. PUBLICITEIT EN PERSOONLIJKE INFORMATIE

1. De persoonlijke informatie die door deelnemers wordt verstrekt bij deelname aan onze wedstrijden, wordt door ons gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Naast deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden moet je altijd ons privacybeleid lezen. Alle deelnemers kunnen hun gegevens uit onze database laten verwijderen door contact met ons op te nemen of via de afmeldingsberichten in door ons verzonden e-mails. Als details worden verwijderd voordat de wedstrijd is afgelopen en / of de prijs / prijzen worden toegekend, verliezen deelnemers hun recht om prijzen te claimen.

2. Als je de persoonlijke gegevens van een derde moet verstrekken om deel te nemen aan of deel te nemen aan een wedstrijd, moet je ervoor zorgen dat de persoon wiens gegevens je indient, toestemming heeft gegeven om ons hun gegevens te verstrekken.

3. Het is een voorwaarde voor deelname aan al onze wedstrijden dat we het recht hebben om de voornaam, woonplaats, karakter, gelijkenis en stemmen van deelnemers en winnaars van de wedstrijd te publiceren en / of uit te zenden.

4. Van deelnemers, met name prijswinnaars, kan worden verlangd dat ze deelnemen aan foto-, opname-, video- en / of opnamesessie (s). Je stemt ermee in dat wij het recht hebben om al het resulterende publiciteitsmateriaal te gebruiken in alle media en op elke manier die wij geschikt achten, tenzij je ons op het moment van deelname aan de Wedstrijd laat weten dat je jouw anonimiteit wenst te behouden. Als je kiest voor anonimiteit, kunnen we je mogelijk niet bij bepaalde wedstrijden betrekken. Dit omvat het verstrekken van deze materialen aan onze externe prijsaanbieders om hun associatie met de wedstrijd te promoten en de relevante prijzen toe te kennen.

5. Er zijn geen vergoedingen verschuldigd aan een deelnemer in verband met het gebruik van publiciteitsmateriaal.

6. Verdere details over hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt, worden uiteengezet in ons privacybeleid.

10. FOTO'S EN VIDEO'S

1. Als een wedstrijd vereist dat deelnemers een foto en / of videoclip inzenden om deel te nemen aan of deel te nemen aan een wedstrijd:

a. deelnemers garanderen dat zij de persoon zijn die op de foto of video te zien is en / of dat ze vooraf toestemming hebben van alle personen op de foto of video om deze in te dienen als onderdeel van hun inzending;

b. deelnemers zijn het erover eens dat we het recht hebben om de foto's in alle media te publiceren en aan het publiek te communiceren zonder beperking of beperking over de hele wereld en niet alleen voor de doeleinden van de wedstrijd;

c. deelnemers erkennen dat we de foto's of video naar eigen goeddunken mogen bewerken;

d. deelnemers zijn het erover eens dat we het recht hebben om namen, gelijkenissen en andere persoonlijke informatie te gebruiken die samen met de foto of video is ingediend;

e. deelnemers stemmen ermee in om geen acties, rechtszaken, claims en eisen tegen ons in te stellen met betrekking tot laster of enige inbreuk of schending van persoonlijke en / of eigendomsrechten van welke soort dan ook door ons gebruik van hun foto of video;

f. deelnemers doen onvoorwaardelijk afstand van hun recht om een ​​bevel te zoeken of te verkrijgen om ons gebruik van de foto's te voorkomen of te beperken; en

g. Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben de toestemming van een ouder of voogd verkregen (en zullen ons de contactgegevens verstrekken die we nodig hebben als we dit willen verifiëren).

11. PRIJZEN TOEKENNEN

1. Wanneer een prijs wordt toegekend via een prijstrekking, worden prijswinnaars willekeurig gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen binnen achtentwintig (28) dagen na de sluitingsdatum van de wedstrijd of zoals anders gespecificeerd in de specifieke voorwaarden.

2. Als we ontdekken dat dezelfde persoon meer dan eens als prijswinnaar is geselecteerd, trekken we een andere naam.

12. AUTEURSRECHT/COPYRIGHT

1. Door deel te nemen aan onze wedstrijden:

a. wijst de deelnemer ons alle rechten toe (inclusief huidige en toekomstige auteursrechten) op hun inzending en hun publiciteitsmateriaal in alle media (inclusief, maar niet beperkt tot, internet) en of ze nu bestaan ​​of in de toekomst zijn gemaakt;

b. stemt de deelnemer ermee in geen morele rechten te doen gelden met betrekking tot hun inzending en het publiciteitsmateriaal (waar en wanneer dergelijke rechten worden erkend) tegen de BTA, haar rechtverkrijgenden, licentiehouders en rechtverkrijgenden;

c. verplichten wij ons ertoe dat hun inzending niet in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van derden en niets zal bevatten dat lasterlijk, onfatsoenlijk, intimiderend of bedreigend is en dat zij ons zullen vrijwaren voor enig verlies, schade of aansprakelijkheid die ontstaat mocht dit blijken niet waar te zijn. Indien relevant behouden we ons het recht voor, maar niet de verplichting (en zonder beperking van de garantie en vrijwaring van deelnemers zoals hierboven uiteengezet), om de door de deelnemer verstrekte informatie te screenen, te filteren en / of te controleren en om de informatie te bewerken, te weigeren te verspreiden of te verwijderen. dezelfde;

d. Bevestigt de deelnemer dat ze het recht, de macht en de autoriteit hebben om de hierboven uiteengezette rechten te verlenen en dat ze alle toestemmingen en toestemmingen hebben verkregen die nodig zijn om ons hetzelfde te verlenen.

2. Voor alle duidelijkheid: alle rechten in de naam en titel van de Wedstrijd en de formatrechten voor de Wedstrijd zijn ons exclusieve eigendom en we mogen deze naar eigen goeddunken uitbuiten.

13. WIJZIGINGEN EN ANDERE ZAKEN

Als een Wedstrijd om welke reden dan ook niet kan verlopen zoals gepland als gevolg van (inclusief maar niet beperkt tot) technische storingen, ongeautoriseerde interventie, computervirus, storing van het mobiele netwerk, knoeien, fraude of andere oorzaken buiten onze controle die corrumperen of de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het juiste verloop van een Wedstrijd beïnvloeden, behouden we ons het recht voor om de Wedstrijd en / of enige trekking (en) of jurering met betrekking tot de Wedstrijd te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten en / of om persoon die (direct of indirect) het probleem veroorzaakt (of heeft veroorzaakt) te diskwalificeren.

14. VERLOF VOOR DEELNAME

Het verkrijgen van verlof van werk-en / of studie of aanverwante activiteiten om deel te nemen aan een wedstrijd en / of een prijs te winnen, is de uitsluitende en absolute verantwoordelijkheid van elke deelnemer.

15. BEËINDIGING VAN DE WEDSTRIJD

De BTA kan de voorwaarden van een Wedstrijd op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen of beëindigen. Beëindiging of wijziging van een wedstrijd is zonder aansprakelijkheid jegens een deelnemer of andere persoon. De BTA kent de prijs niet toe als de wedstrijd wordt beëindigd.

16. BESLUITEN DEFINITIEF

1. Al onze beslissingen met betrekking tot de wedstrijd en / of het verzilveren van de prijzen zijn definitief. Er zal geen discussie of correspondentie met deelnemers of enige andere persoon worden aangegaan.

2. Tiebreakers, geschillen, conflicten, vragen of zorgen zullen door ons worden beheerd.

3. Wanneer een wedstrijd stemmen inhoudt, wordt de juistheid van de door ons ontvangen en gepubliceerde gepoolde resultaten als definitief en bindend beschouwd en zal er niet over de uitslag gecorrespondeerd worden.

17. GEEN AFSTAND

Een nalatigheid door ons om een ​​van de algemene voorwaarden in welke instantie dan ook af te dwingen, zal geen aanleiding geven tot enige claim of recht op actie door een deelnemer of prijswinnaar, noch zal het worden beschouwd als een verklaring van afstand van een van onze rechten met betrekking tot hetzelfde.

18. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Behalve zoals specifiek hierin uiteengezet en voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, worden alle voorwaarden, garanties en verklaringen uitgedrukt of geïmpliceerd door de wet hierbij uitgesloten.

2. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, sluiten we hierbij uit en zijn we niet aansprakelijk jegens een deelnemer of prijswinnaar in verband met of voortvloeiend uit een wedstrijd op welke manier dan ook veroorzaakt, inclusief kosten, uitgaven, verbeurde prijzen, schade en andere aansprakelijkheden, op voorwaarde dat niets hierin zal werken om onze aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid te beperken of uit te sluiten. Voor alle duidelijkheid: deze paragraaf 19.2 is ook van toepassing op elke prijs die wordt verstrekt door een externe aanbieder.

3. In het geval dat enige bepaling van deze Algemene (of enige Specifieke) Voorwaarden als onwettig, ongeldig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze worden gescheiden van de overige bepalingen die volledig van kracht en van kracht blijven.

19. WETTEN

Deze algemene voorwaarden (en eventuele specifieke voorwaarden) worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales.